Gebruiksvoorwaarden OKcomply

 

Versie        1.3

Datum        29 augustus 2018

De dienst "OKcomply" wordt u via internet bij wijze van Software­as­a­Service aangeboden door het bedrijf Solid Lava BV, gevestigd aan Meeuwenlaan 100 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61483087. Aan het gebruik van OKcomply zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door OKcomply te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Solid Lava BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1  OKcomply biedt u de mogelijkheid te administreren wanneer en welke keuringen en toetsingen voor uw bedrijf van belang zijn. U kunt medewerkers en eventueel derden deze laten invullen en de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt laten invullen, wat u met de resultaten doet en welke partijen deze informatie kunnen inzien.

1.2  Om bepaalde functionaliteit van OKcomply te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is  afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3  U dient de toegang tot alle accounts af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u wachtwoorden strikt  geheim te houden. Solid Lava BV mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf een van uw accounts onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Solid Lava BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent of het Solid Lava BV duidelijk had moeten zijn dat de handeling door een onbevoegde werd verricht.

1.4  Met OKcomply verwerkt u persoonsgegevens. Solid Lava BV treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart Solid Lava BV van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1  Solid Lava BV doet haar best om relevante informatie en waarschuwingen te tonen wanneer dat nodig is. Echter, zij kan hier geen harde garanties over doen. Het bijhouden wanneer en welke compliancehandelingen u moet verrichten, blijft dan ook uw verantwoordelijkheid.

2.2  Het is verboden OKcomply te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse ofandere toepasselijke wet­ en regelgeving. Indien Solid Lava BV constateert dat u de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Solid Lava BV ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Solid Lava BV zal u waarschuwen indien redelijkerwijs mogelijk.

2.3  U garandeert dat de informatie die u opslaat, geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals auteursrechten, privacy en persoonsgegevens of wetgeving omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen.

2.4  Indien naar het oordeel van Solid Lava BV sprake is van overtreding van bovenstaande of door uw handelen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Solid Lava BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e­mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Solid  Lava BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5  Solid Lava BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6  Solid Lava BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Solid Lava  BV van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze  gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1  Solid Lava BV spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Wanneer geen SLA is afgenomen, geldt het in dit artikel bepaalde.

3.2  Solid Lava BV onderhoudt OKcomply actief en is daarbij gerechtigd de dienst onbeschikbaar te laten zijn wanneer zij dat nodig acht.  

3.3  Solid Lava BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van OKcomply aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Solid Lava BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4  Indien de in 3.1 genoemde SLA is afgenomen, is Solid Lava BV, of een aangewezen service partner, voor u via e­mail en telefoon beschikbaar voor ondersteuning bij het gebruik van OKcomply, waarbij zij haar best zal doen binnen een redelijke termijn te reageren.

3.5  Solid Lava BV spant zich in de dienst zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik en diefstal van gegevens en tegen ongeautoriseerde toegang. Indien desondanks een derde erin slaagt zich onbevoegd toegang te verschaffen tot gegevens of functionaliteit, zal Solid Lava BV u daar terstond over informeren. Indien u zelf ongeautoriseerde toegang of een zwakheid in de beveiliging vermoedt,dient u dit zo snel mogelijk bij Solid Lava BV te melden zodat zij actie kan ondernemen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1  De dienst OKcomply, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Solid Lava BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Solid Lava BV, behalve inde gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2  Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Solid Lava  BV heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voorde dienst, inclusief voor toekomstige  aspecten daarvan. Specifiek voor door u opgeslagen afbeeldingen ontvangt Solid Lava BV een onbeperkt recht deze te hergebruiken en te herpubliceren, en voor andere toepassingen in verband met de dienst toe te passen. Dit gebruiksrecht blijft ook bestaan na afloop van deze overeenkomst.

4.3  Indien u informatie stuurt naar Solid Lava BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4  Solid Lava BV is gerechtigd geautomatiseerde analyses te doen van het gebruik van OKcomply om haar dienstverlening te verbeteren en gebruikers beter te adviseren.

4.5  In overige gevallen zal Solid Lava BV geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via OKcomply, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Solid Lava BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Solid Lava BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel  mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1  Aan het gebruik van OKcomply is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding bestaat uit een vooraf afgesproken bedrag. Deze vergoeding wordt aan het eind van de maand gefactureerd en de  factuur zal u per e-mail worden toegestuurd.

5.2  U gaat akkoord met elektronische facturatie door Solid Lava BV.

5.3  Betaling dient te worden verricht via automatische incasso, tenzij anders overeengekomen met Solid Lava BV.

5.4  U bent vergoedingen, welke voortvloeien uit deze overeenkomst, te allen tijde binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd.

5.5  Bij een niet tijdige betaling bent u, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is Solid Lava BV gerechtigd om de dienst OKcomply op te schorten en u de toegang tot OKcomply te beperken en/of geheel te ontzeggen.

 

Artikel 6. Proefperiode

6.1 Het kan bij uitzondering voorkomen dat Solid Lava BV de dienst OKcomply vrijblijvend (lees: gratis) ter beschikking stelt aan (potentiele) gebruikers voor een proefperiode van een maand.

6.2. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de in artikel 6.1 genoemde periode, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

6.3 Na het einde van de in artikel 6.1 genoemde proefperiode heeft u de mogelijkheid om tegen betaling door te gaan met het gebruik van OKcomply. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van OKcomply kunt u de overeenkomst met Solid Lava BV tegen het einde van de proefmaand per e-mail opzeggen. Indien u niet opzegt, wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met één (1) maand en zal Solid Lava BV kosten voor de dienst OKcomply in rekening brengen en factureren conform artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Solid Lava BV beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.2  Solid Lava BV is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie.

7.3  Bij verlies van gegevens geldt alleen aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid of wanneer Solid Lava BV zich aantoonbaar onvoldoende ingespannen heeft om de gegevens beschikbaar te houden.

7.4  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat u redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van de schade schriftelijk bij Solid Lava BV meldt.

7.5  In geval van overmacht is Solid Lava BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie­infrastructuur, cybercriminaliteit, distributed denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1  Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruik maakt van de dienst en loopt dan een  maand tot de eerste van de daaropvolgende maand.

8.2  Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Beide partijen kunnen steeds tegen het einde van de in artikel 7 lid 1 bedoelde duur opzeggen, met een opzegtermijn van een maand, geteld vanaf de eerste van de eerstvolgende maand.  

8.3  Solid Lava BV kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e­mailadres dat aan uw account gekoppeld is dan wel het e­mailadres dat als zodanig bij Solid Lava BV bekend is.

8.4  U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst, tenzij u gebruik maakt van de gratis dienst. Na beëindiging worden alle data verwijderd zonder mogelijkheid deze later terug te halen.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1  Solid Lava BV mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals  gedefinieerd in 5.1) aanpassen.  

9.2  Solid Lava BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3  Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met OKcomply worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Solid Lava BV gevestigd is.

10.3  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e­mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het  bericht niet is aangetast.

10.4  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Solid Lava BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6  Solid Lava BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die  OKcomply of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.